Prawa i obowiązki

Czyli co można, co trzeba, a czego w żadnym wypadku nie wolno robić, czyli opowieść o tym, jak przetrwać na uczelni, nie tylko podczas sesji

Na początku Twojej przygody ze studiami zostaniesz wtajemniczony przez starszych kolegów i koleżanki w Twoje prawa i obowiązki, które jako student z całą pewnością powinieneś znać.

Nabywasz prawa z chwilą immatrykulacji tzn. aktu przyjęcia w poczet studentów Uczelni.
Studencie, masz prawo do:

 • Bycia szanowanym ze strony każdego członka społeczności akademickiej (zarówno ze strony kolegów jak i pracowników uczelni).

Na przykład: masz prawo do ochrony przed nieuprzejmymi uwagami kolegów skierowanych przeciwko Tobie, a także wykładowcy i inni pracownicy uczelni muszą traktować Cię
z odpowiednim szacunkiem.

 • Korzystania z wszelkich zasobów uczelni dotyczących własnego rozwoju naukowego.

Na przykład: korzystania z biblioteki, pomocy dydaktycznej wykładowców, uczestnictwa w kołach naukowych itp.

 • Wpływania na wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące wszystkich studentów, a także Ciebie samego.

Na przykład: włączania się w działalność Samorządu Studentów, komisji parlamentarnych, zgłaszania opinii, a także postulatów do odpowiednich władz uczelni dotyczących programów kształcenia i ich realizacji.

 • Wglądu do informacji dotyczących studiów i studenta zamieszczonych w systemie USOS oraz innych akt studenta gromadzonych przez uczelnie.

Na przykład: Poprzez USOSa możesz wydrukować sylabus z danego przedmiotu, sprawdzić decyzję stypendialną itp.

 • Zdobywania nagród i wyróżnień za różnego rodzaju osiągnięcia.

Na przykład: za wysokie wyniki w nauce masz prawo ubiegać się o stypendium.

 • Tworzenia oraz zrzeszania się we wszelkiego rodzaju organizacje działające na uczelni.

Na przykład: jeżeli masz pomysł na utworzenie nowego koła naukowego, nic nie stoi na przeszkodzie, abyś wraz ze znajomymi je założył.

 • Uczestniczenia w wykładach otwartych i wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Twoją uczelnię.

Na przykład: jest to bardzo ciekawa forma zdobywania wiedzy. Nie jesteś tu oceniany, a takie uczestnictwo może Ci przynieść tylko korzyść. Dodatkowo na niektórych wykładach otwartych dostaje się certyfikat uczestnictwa, który jest później punktowany przy różnego rodzaju stypendiach i nagrodach.

 • Zgłaszania, poprzez samorząd studencki, swoich postulatów dotyczących studiów, pomocy materialnej itp.

Na przykład: Student ma problem związany z danym przedmiotem. Nie są określone jasno kryteria zaliczenia przedmiotu, brak kontaktu z prowadzącym. Może poprzez samorząd studencki (zazwyczaj Rzecznika Praw Studenta) zgłosić ten problem, a samorząd zajmie się tą sprawą.

 • Konsultacji z prowadzącymi zajęcia w trakcie ich dyżurów.

Na przykład: nie zrozumiałeś materiału z dzisiejszych zajęć? Podejdź do prowadzącego zajęcia i poproś go o pomoc. Każdy prowadzący ma wyznaczone godziny konsultacji, a ich termin możesz sprawdzić na platformie USOS.

 • Realizacji części programu kształcenia na innej uczelni w kraju lub za granicą.

Na przykład: możesz odbyć część studiów za granicą, korzystając z oferty programu ERASMUS+ lub w kraju w ramach programu MOST.

 • Korzystania z pomocy materialnej, którą uczelnia gwarantuje, a także zakwaterowania w domu studenta.

Na przykład: jeżeli nie posiadasz wystarczających środków związanych z utrzymaniem się na studiach, masz prawo otrzymywać odpowiednie stypendium.

 • Korzystania z całości zasobów, jakimi dysponuje uczelnia.

Na przykład: możesz korzystać z zasobów bibliotecznych, a także z komputerów udostępnionych przez uczelnię.

 • Wglądu do ocenionej pracy egzaminacyjnej lub zaliczeniowej swojego autorstwa
  w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia oceny.

1. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą w studiowaniu!

Uczelnia gwarantuje każdemu studentowi równe szanse, niezależnie od jego kondycji psychofizycznej:

 • Istnieje możliwość innej formy uczestnictwa w zajęciach oraz zaliczenia przedmiotów, jeżeli stopień niepełnosprawności utrudnia normalne uczestnictwo. Uczelnia dostosuje to indywidualnie do potrzeb takiego studenta,
  • Student niepełnosprawny ma prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • Istnieje odpowiednia jednostka zajmująca się studentami niepełnosprawnymi

      – Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych,

 • O przestrzeganie praw studentów niepełnosprawnych dba także Rzecznik Praw Studenta UwB.