Przeniesienie na inną uczelnię, zmiana kierunku studiów

Przeniesienie na inną uczelnię, zmiana kierunku studiów

 

Wraz z ukończeniem 18 roku życia, zgodnie z polskim prawem, każdy uczeń może zdecydować o zakończeniu lub kontynuacji swojej edukacji. Obowiązek nauki został uregulowany w art. 70 ust. 1 Konstytucji [1]. Jedną z pierwszych samodzielnych decyzji maturzysty jest wybór szkoły wyższej oraz kierunku studiów. To niełatwe zadanie podejmują wspólnie z rodzicami czy radząc się starszych kolegów. Zdarza się, że kierunek lub uczelnia nie spełniają oczekiwań studenta, trudno mu się odnaleźć w otoczeniu daleko od domu lub po prostu “to nie to”. Im szybciej student uświadomi sobie ten problem, tym ścieżka przeniesienia na inną uczelnię lub zmiana kierunku jest łatwiejsza.

Regulacje dotyczące możliwości przeniesienia na inną uczelnie lub zmianę kierunku studiów znajdują się w ustawie prawo o szkolnictwie wyższym[2] oraz w wewnętrznych regulaminach studiów na poszczególnych uczelniach. W rozdziale VI Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku[3 ]opisano te procedury, warto więc rozpocząć ten proces od przeczytania regulaminu. Natomiast w kwestiach nieomówionych w regulaminie skupiono się w przepisach uchwalonych przez Rady Wydziałów UwB.

Zmiana kierunku w ramach jednego wydziału nie powinna przysporzyć problemów studentowi. Często pierwszy semestr, a nawet rok nauki na wszystkich kierunkach zawiera pakiet przedmiotów podstawowych, dzięki czemu nie ma problemu z różnicami programowymi. W przypadku zmiany uczelni należy porównać programy nauczania. Należy sprawdzić czy uczelnia przyjmująca uwzględni zaliczenia uczelni macierzystej, czyli tej, którą zamierza się opuścić.

Procedurę zmiany kierunku lub uczelni powinno rozpocząć się od złożenia podania do dziekana wybranego wydziału. W podaniu należy określić, od którego semestru chcemy zacząć naukę i w jakim trybie, przedstawić wszystkie zaliczone dotychczas przedmioty. Bardzo istotne jest właściwe uzasadnienie wniosku. W przypadku zgody dziekana na przeniesienie, trzeba będzie uzupełnić wskazane przez uczelnie różnice programowe. Przepis regulujący warunki przyjęcia to § 28 ust. 3 Regulaminu Studiów UwB. Dziekan wyznacza określony czas na dopełnienie wszystkich wymogów.

Może się też okazać, że różnice programowe będą tak duże, że przekroczą limit przyznanych punktów ECTS i za nie będzie trzeba zapłacić. Stawki za godzinę zajęć różnią się między wydziałami i należy je sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych jednostek. Dlatego zmiana kierunku lub uczelni jest najbardziej korzystna dla studentów pierwszego roku. Dłuższe zwlekanie z podjęciem decyzji powoduje większe różnice programowe i co za tym idzie, większe koszty ich zniwelowania.

Kolejnym wymogiem przyjęcia do grona studentów UwB jest ukończenie pierwszego roku studiów. Jednak w wyjątkowych przypadkach, za zgodą dziekana, może odbyć się to również w trakcie pierwszego roku. Zostało to uregulowane w § 28 ust. 1 Regulaminu Studiów UwB. W każdym przypadku decyzja o przyjęciu pozostaje w gestii dziekana danego wydziału.

Z drugiej strony, zadaniem studenta jest wypełnienie wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących na uczelni, którą opuszcza. Ustawodawca zastrzegł to w przepisie art. 171 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Dziekan uczelni, którą student zamierza opuścić, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, wyrażającej zgodę na opuszczenie uczelni, a wyłącznie do deklaratywnego potwierdzenia wypełnienia obowiązków[4]. W Regulaminie Studiów UwB w § 29 ust. 2 określono czynności, które musi wykonać student zamierzający przenieść się do innej szkoły wyższej. Są to: pisemne powiadomienie dziekana, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem przeniesienia, złożenie karty obiegowej, czyli wykazanie, że nie ma się zaległości np. w bibliotece wydziałowej, a także zwrot legitymacji studenckiej. Warto też wspomnieć, że w stosunku do studenta, który przenosi się do innej uczelni, dziekan podejmuje decyzję o wstrzymaniu wypłat świadczeń z funduszu pomocy materialnej. Wynika to z przepisu § 29 ust. 3 Regulaminu Studiów UwB.

Podsumowując, przeniesienie na inną uczelnię lub zmiana kierunku jest jednym z praw studenta, określonym w art. 171 ust 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Istotne jest aby dopełnić wszelkie formalności związane z tą procedurą i odpowiednio uargumentować wniosek. Nie można zapominać, że odpowiednie studia są jednym z istotnych czynników do osiągnięcia zawodowego sukcesu. W przypadku trudności ze złożeniem podania lub innymi problemami pojawiającymi się na drodze przeniesienia można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Studenta działającego na UwB.

[1]  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
[2]Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym  (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.).
[3] Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku, dostęp: Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku, obwieszczenie Rektora UwB z dnia 6.06.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.
[4]  Pyter M.(red), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012, dostęp: legalis 14.06.2018 r. 

 

Autor: Marta Weronika Sawicka, Komisja Prawna Parlamentu Studenckiego UwB, studentka V roku prawa

Opiekun naukowy: mgr Łukasz Kierznowski