Studiowanie – czy to tylko nauka?

Studiowanie – czy to tylko nauka?

Aktywność studenta to przede wszystkim nauka oraz uczęszczanie na ćwiczenia i wykłady. Są jednak studenci, którzy chcą działać aktywniej na uczelni. Mogą próbować swoich sił w organach samorządu studenckiego całej uczelni, swojego wydziału lub organizacjach studenckich takich jak np. kołach naukowych – skupiających studentów pasjonujących się określoną materią. To tam studenci mogą poznać nowe osoby, nabyć doświadczenie, ale również poprawić swoje umiejętności „miękkie”, których rola zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu codziennym, w tym również zawodowym.

Pierwszym organem, który chciałbym przedstawić będzie Parlament Studencki UwB. Jest to organ ogólnouczelniany uchwałodawczy Samorządu Studenckiego. Kadencja tego organu trwa 2 lata, od 1 grudnia do 30 listopada roku, w którym minie w/w termin. Liczba członków jest niestała. Wydział, posiadający do 1000 studentów jest reprezentowany przez trzech delegatów, a każdy wydział powyżej 1000 studentów posiada kolejnego reprezentanta na każdy rozpoczęty 1000 studentów (wydział, który ma 1200 członków ma 4 delegatów, wydział mający 2600 członków ma 5 delegatów itd.). Parlament Studencki UwB zajmuje się przede wszystkim zgłaszaniem i wybieraniem kandydatów m.in. do Parlamentu Studentów RP, na członków komisji senackich, na przedstawiciela Uczelnianej Komisji Wyborczej. Innym zadaniem jest dysponowanie środkami finansowymi na cele studenckie, które pochodzą od organów Uniwersytetu i jego administracji (np. organizacja wydarzeń kulturalnych). Ponadto organ ten zajmuje się formułowaniem wniosków w sprawach dotyczących całej społeczności uczelni. Pracami Parlamentu kieruje Przewodniczący, wraz z Wiceprzewodniczącymi. Są oni wybierani na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji.[1]

Elementem ściśle związanym z działaniem Parlamentu są komisje parlamentarne. Na naszym uniwersytecie funkcjonują trzy komisje – komisja prawna, promocji oraz kultury. Komisja prawna zajmuje się w głównej mierze opiniowaniem w sprawach prawnych oraz dotyczących jakości kształcenia. Warto również podkreślić, że jest to komisja wspierająca działania Rzecznika Praw Studenta. Komisja promocji zajmuje się dbaniem o wizerunek Parlamentu w mediach społecznościowych. Drugim ważnym jej zadaniem jest pozyskiwanie zewnętrznych partnerów, którzy to wspierają działania Parlamentu pod względem merytorycznym, ale również finansowym. Ostatnią komisją jest komisja kultury. Zajmuje się ona organizowaniem wydarzeń kulturalnych skierowanych do studentów naszego Uniwersytetu.[2]

Organem działającym na każdym wydziale UwB jest Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego (dalej WRSS). Aktualnie kadencja tego organu trwa 2 lata – od 1 listopada roku wyborów do 30 października roku, w którym kadencja się kończy. Składa się on z 10 członków wybieranych przez ogół studentów danego wydziału. Do zadań WRSS należy przede wszystkim reprezentowanie ogółu studentów danego wydziału, zgłaszanie lub wybieranie kandydatów na członków m.in. Wydziałowej Studenckiej Komisji Wyborczej, członków Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, Wydziałowej Komisji Wyborczej. Inną kompetencją jest decydowanie w sprawie środków, które są przeznaczane przez organy wydziału na cele studenckie, co za tym idzie – WRSS zajmuje się organizowaniem życia studenckiego na wydziale (np. Dni Wydziału, wyjazdy szkoleniowo-integracyjne). Organem wykonawczym WRSS jest przewodniczący, który jest wybierany przez członków WRSS spośród ich grona.[3]

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 204 pkt. 1 przyznaje studentom prawo do zrzeszania się w dowolnych organizacjach studenckich.[4] Ustawodawca posługuje się katalogiem otwartym, wymienia jedynie koła naukowe, zespoły artystyczne i sportowe. Oznacza to, że studenci mogą zrzeszać się w dowolne organizacje studenckie, o ile działają one na zasadach określonych w ustawie.[5] To pozwala na rozwijanie się w najróżniejszych dziedzinach, niekoniecznie związanych z programem studiów. Ważnym aspektem jest możliwość fakultatywnego przyznawania środków organizacjom studenckim przez organy uczeni. Poprzez środki należy rozumieć środki finansowe, ale również odpowiednie pomieszczenie z zapleczem biurowym.[6] Organizacje studenckie powstają na podstawie rejestracji, z wyłączeniem stowarzyszeń. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor uczelni. Rejestr organizacji studenckich jest jawny i prowadzony przez rektora. Podstawową przesłanką rejestracji jest zgodność statutu organizacji z przepisami prawa oraz statutem uczelni.[7]

Podsumowując, należy stwierdzić, że studenci mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach organizacji istniejących na uczelni realizując działania organizacyjne lub naukowe. Warto pamiętać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby realizować swoje pomysły na nowe organizacje studenckie. Pamiętajmy tylko o tym, aby działała ona zgodnie z ustawą oraz statutem uczelni.

[1] Regulamin Samorządu Studenckiego UwB z dnia 30 maja 2012 r.
[2] http://parlament.uwb.edu.pl/#, dostęp dnia 19.05.2018 r.
[3] Regulamin Samorządu Studenckiego UwB z dnia 30 maja 2012 r.
[4] Ustawa z dnia 30 października 2017 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)
[5] M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2012
[6] Jak wyżej.
[7] Ustawa z dnia 30 października 2017 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.)

Autor: Dawid Charkiewicz, Komisja Prawna Parlamentu Studenckiego UwB, student II roku prawa

Opiekun naukowy: dr Artur Modrzejewski, adiunkt w Zakładzie Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej na Wydziale Prawa UwB